Информация

Общи условия и правила за използване на системите: GiftMania.bg и MultiNet


  • Общи условия за ползване на сайта Giftmania.bg:

С посещението на сайта Giftmania.bg потвърждавате, че сте запознати с описаните по-долу изисквания и условия. Условията важат за всички лица, които възнамеряват да посещават или ползват сайта.

Авторски права
Оператор и собственик на сайта Giftmania.bg е сдружение ММТ.БГ ООД, наричано по-долу “ОПЕРАТОР”. Съгласно ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА собственикът на портала има правото да упражни правата си за собственост над този сайт. Съдържанието на страниците не може да се съхранява, редактира или разпространява без съгласието на собственика ММТ.БГ ООД.
Условия за ползване на сайта
Достъпът до сайта и ползването му са безплатни. Операторът не носи отговорност за предоставените отстъпки или други преференциални предложения на нашите партньори. Сайтът само предоставя информация за намаленията и презентира предложенията на крайните изпълнители. Посетителите ползват услугите на Giftmania.bg на свой собствен риск. Ако посетител нанесе технически повреди на сайта или системите на Giftmania.bg, въпросният потребител носи пълната отговорност за всички задължения и разходи, произтичащи от тези повреди.
Задължения и права на оператора
Операторът не носи отговорност за щети, възникнали при използването на промотирани в сайта Giftmania.bg услуги или при изтегляне на публикувана на сайта информация. ММТ.БГ ООД не се задължава да предоставя обезщетения при грешки, пропуски, прекъсвания, дефекти, забавяния, наличие на компютърни вируси, загуба на парични средства или загуба на данните на потребителя, както и при материални и нематериални загуби от всякакъв тип. Операторът не носи отговорност за изчерпателността или техническата точност на информацията, публикувана в сайта, както и за сигурността и безопасността на публикуваните материали, за постоянната достъпност на сайта или за налични грешки. ММТ.БГ ООД си запазва правото да ограничи или блокира по всяко време достъпа на всеки един потребител до сайта или части от сайта.

Връзки с трети страни
Операторът взима част от публикуваната в сайта Giftmania.bg информация от други източници с изричното им съгласие. На сайта Giftmania.bg може да има препратки към други интернет сайтове, които не са под контрола на Оператора. ММТ.БГ ООД не носи отговорност за съдържанието или визуалното оформление на тези сайтове, нито за рекламните материали, публикувани в Giftmania.bg от трети страни.
Промени в условията за ползване
Операторът си запазва правото по всяко време да променя условията за ползване на Giftmania.bg чрез публикуване на нови правила, промяна на стари такива или модификация на интерфейса. Потребителите се задължават да следят внасяните в общите условия промени. С по-нататъшно ползване на сайта след внасяне на промени в условията потребителят автоматично се съгласява с новите условия.
Българското законодателство
Операторът на сайта Giftmania.bg се базира в България и се управлява от територията на България. Затова общите условия за ползване на сайта са съобразени с българското законодателство. Разбира се сайтът е достъпен чрез интернет и от други държави, но правилникът му и условията за ползване отговарят на изискванията на българското законодателство. Ако съдържанието или условията на сайта са в разрез със законодателството на страната, в която пребивава потребителят, последният трябва да се откаже от ползването на предоставяните от Giftmania.bg услуги.

Условия за покупко-продажба
След като потребителят направи поръчка, ММТ.БГ ООД му дава възможност да закупи ваучер за избрана услуга или стока при уточнените по-долу условия.
Закупен ваучер се обменя за стока или услуга, предоставена от крайния изпълнител на поръчката. Крайният изпълнител носи пълната отговорност за изпълняването на условията, уточнени в закупения от вас ваучер. Giftmania.bg се ангажира само с продажбата на ваучери, които могат да се използват за получаване на стоки и услуги от крайния изпълнител.
1. Условия за използването на ваучери и услуги, свързани с хранителната промишленост
В този раздел за краен изпълнител се смята фирмата, ресторантът или заведението, което предлага храни и напитки срещу ваучери от Giftmania.bg.
Условията за ползване на ваучера са отпечатани върху самия ваучер, като клиентът се задължава да ги спазва.
Ваучерът не може да се използва за заплащане на бакшиш или данък. Освен ако в условията на сделката не се споменава изрично нещо друго, при непълно изчерпване на уточнената във ваучера сума на покупката потребителят не получава кредити, нов ваучер или парично обезщетение в какъвто и да било размер. Същото важи и при замяна на ваучера за стоки с по-ниска стойност.
ММТ.БГ ООД и крайният изпълнител на поръчката не носят никаква отговорност в случаи на загуба или кражба на ваучер, както и в случай на загуба или присвояване на уникалния код на ваучера.
2. Условия за ползване на ваучери, несвързани с хранителната промишленост
Ваучерът може да се ползва за закупуване на стоки и услуги, предлагани от крайния изпълнител. Опаковането и транспортните такси по доставката не са включени в стойността на ваучера.
Освен ако в условията на сделката не е изрично споменато нещо друго, при поръчка не може да се ползва повече от един ваучер.
Условията за ползване на ваучера са отпечатани върху самия ваучер, като клиентът се задължава да ги спазва.
Освен ако в условията на сделката не се споменава изрично нещо друго, при непълно изчерпване на уточнената във ваучера сума на покупката потребителят не получава кредити, нов ваучер или парично обезщетение в какъвто и да било размер. Същото важи и при замяна на ваучера за стоки с по-ниска стойност.
ММТ.БГ ООД и крайният изпълнител на поръчката не носят никаква отговорност в случаи на загуба или кражба на ваучер, както и в случай на загуба или присвояване на уникалния код на ваучера.
3. Потребителски права за прекратяване на договора
Потребителят може да прекрати договора си с крайния изпълнител в случай на грубо несъответствие между описаните във ваучера и реално предлаганите стоки и услуги.
4. Други правила и условия за ползване на всички продукти, публикувани в Giftmania.bg
Всички ваучери представляват купони за промоционално намаление, предлагащи стоки и услуги на номинални цени. Всеки ваучер включва правила и условия на ползване, наложени от ММТ.БГ ООД и крайния изпълнител. Крайният изпълнител е собственикът/продавачът на стоката или услугата, която сте закупили.
Крайният изпълнител е собственик на ваучерите преди закупуването им и продавач/изпълнител на поръчка/услуга след закупуването на ваучерите от потребителите. Крайният изпълнител носи пълната отговорност за всички щети, вреди или задължения, възникнали по адрес на клиента при реализиране на сделката, както и за всички претенции и подадени съдебни искове от страна на клиента.

Защита на личните данни
ММТ.БГ ООД събира и обработва на лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни. Полагаме всички усилия, за да гарантираме, че информацията, която въвеждате в нашата база данни се използва само за целите на профила.
Тази политика определя информацията, която ММТ.БГ ООД може да събира, както и начина, по който тази информация може да бъде използвана. Този документ съдържа инструкции в случай, че не желаете личните Ви данни да бъдат събирани или разпространявани, когато посещавате сайтовете на ММТ.БГ ООД .
ММТ.БГ ООД е регистриран в Регистъра за обработка на лични данни.
Информационна бележка относно Защита на личните данни
Според Закона за защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на тези данни, изменян и допълван по отношение на обработката на лични данни и неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните съобщения, ММТ.БГ ООД се задължава да управлява Вашите лични данни безопасно и само за точно определени цели. Целта на събирането на данни е снабдяване на потребителите с услуги, предлагани на нашия сайт.
Данните, които обработваме са тези, които сте посочили. Евентуален отказ за предоставяне на исканите данни може да доведе до неспособност да предоставим необходимите услуги. Регистрираната информация е предназначена за използване от ММТ.БГ ООД и се предоставя само на следните получатели: оператори контрагенти, доставчици на услуги и стоки, банки, административни власти, при условие, че те се нуждаят от тази информация за извършване на административни или съдебни действия.
Според Българското законодателство, Вие имате право на информация, достъп до данни, право на притежание на данните, право на възражение и право да отидете в Съда. Също така имате право да се противопоставите на обработката на личните Ви данни и да поискате заличаване. С оглед на упражняване на тези права, можете да подадете писмено заявление, с дата и подпис. Ако някои от Вашите данни са некоректни, моля да ни уведомите възможно най-скоро.
Всеки запис на Ваши данни на сайтовете, управлявани от ММТ.БГ ООД , изисква познаването на тези права и съгласието Ви, че личните данни ще бъдат използвани от ММТ.БГ ООД за целите на маркетинга, рекламата и за да можем да доставим Вашите поръчки, направени през сайта.

Обща информация, събирана от ММТ.БГ ООД
ММТ.БГ ООД ще събира информация или данни за физически лица (например: име, адрес, телефонен номер, електронен адрес - "Лични данни"). Това е необходимо, за да бъде в състояние да достави поръчаните продукти/услуги. Ако не искате Вашите данни да бъдат събирани, моля, не ги предоставяйте. Ако искате Вашите лични данни да бъдат премахнати от базата данни, винаги можете да сигнализирате като се свържете с нас по мейл или телефон. Ако искате да актуализирате личните си данни, можете да го направите от профила си.
Когато изпращате лични данни, ММТ.БГ ООД може да ги използва за посочените цели, освен ако е предвидено друго:
a.) съхранение и обработка на информация, която да ни позволи по-дълбоко разбиране на нуждите на потребителите и да ни насочи в посока подобряване качеството на продуктите или услугите;
b.) ММТ.БГ ООД (или юридическо лице, упълномощено от ММТ.БГ ООД или трета страна, действаща от името на ММТ.БГ ООД в случай на промоционални дейности), може да използва информацията, предоставена за връзка с Вас, за да отговори на Вашето запитване или да ви предложи награда, която сте заявили;
c.) ММТ.БГ ООД може да предоставя обща, но не и лична, информация на трети страни за посетителите или потребителите на сайтоветет на ММТ.БГ ООД (Статистика).
Разкриване и разпространение на лични данни
ММТ.БГ ООД няма да подава (чрез продажба или отдаване под наем) Вашата лична информация на трети лица.
ММТ.БГ ООД може да предоставя лични данни, събрани от Вас, и не носи отговорност за предаването на данни на трети лица в следните случаи:
- ако предоставянето на информация е направено с Ваше съгласие;
- ако предоставянето на информация е необходимо с цел предоставяне на продукти и услуги, поискани от Вас;
- ако личните данни се предоставят доброволно в дискусионни сесии (чат), кореспонденция чрез електронна поща, дискусионни форуми, коментари или други подобни, провеждащи се на този сайт, те могат да се използват от трети страни за генериране / изпращане на непоискани съобщения. - ако информацията е необходима за партньорите наММТ.БГ ООД за подобряване или улесняване на поисканите от Вас продукти или услуги. Компаниите-партньори имат право да използват личните данни, предоставяни пряко от ММТ.БГ ООД , само в случаи, в които тяхната помощ е необходима. - Можем да предоставим лични данни на обществени органи или институции, ако това се изисква от Закона или добросъвестността на Автора, ако: a.) това е предвидено в законова разпоредба;
b.) защитава правата на дружеството ММТ.БГ ООД или партньорски фирми;
c.) предототвратява престъпление или защитава националната сигурност;;
d.) защитава индивидуалната или обществената безопасност;
e.) тази информация е необходима за решаване на различни ситуации.
- ако Вашата дейност влиза в противоречие с правилата и условията, определени от ММТ.БГ ООД , или указанията за употреба на определени продукти и услуги;
- в случай, че ММТ.БГ ООД се слива или се придобива изцяло или частично от друго дружество и базата данни се прехвърля на новия оператор. Ако ММТ.БГ ООД е в несъстоятелност, доброволно или принудително, ликвидаторът, администраторът или купувачът може да продава, лицензира и търгува с базата данни само в случай на съдебно съгласие. В случай, че се случи някоя от описаните ситуации, Вие ще бъдете уведомени по електронната поща или чрез съобщение публикувано в сайта.
Допълнителна информация, която се събира автоматично
В определени ситуации, ММТ.БГ ООД може да събира автоматично (т.е. не чрез доброволна регистрация) техническа информация. Този тип техническа информация може да представлява, но не се ограничава до: вида на използвания интернет браузър; операционната система, ползвана от потребителя; име на хост домейн или име на домейн, от който сте се свързали със сайтове на ММТ.БГ ООД .
Информация, която автоматично се запаметява на Вашия компютър - Cookies
Достъпът до някой от сайтовете на ММТ.БГ ООД може да доведе до съхраняване на обем от информация на Вашия компютър. Тази информация е под формата на "cookie" или подобен тип файл с данни, чрез който ММТ.БГ ООД улеснява навигацията в страниците си. Cookies са малки файлове, които браузърът разполага върху твърдия диск на потребителя. Тези "cookies" се използват за съхранение на потребителски имена, пароли и предпочитания, следят работата на сайта и персонализират страниците според посетителя. Структурата на интернет браузъра дава възможност "cookies" да бъдат изтрити от твърдия диск, да се блокира получаването на "cookies" или възможност за известяване, когато "cookie" се съхранява на Вашия компютър. Препоръчваме Ви да проучите инструкциите за употреба на интернет браузъра, който използвате, за по-добро разбиране и използване на тези функции.
Обратна връзка
ММТ.БГ ООД дава възможност на потребителите на сайтовете да изпращат коментари, въпроси и предложения. Всяка информация, която е изпратена чрез формите за контакт ще се използва, като се вземат в предвид правилата за Защита на личните данни на физически лица.

Измемения в Декларацията за Защита на личните данни
В случай, че е необходимо да се променят правилата за поверителност, ние ще публикуваме промените на тази страница, за да Ви информираме за видовете информация, която събираме и как я използваме. Ако имате въпроси относно нашата политика за конфиденциалност, моля свържете се с нас чрез формата за контакт или на телефоните ни на Центъра за обслужване на клиенти.

·  назад

Предстоящите най-скоро събития
05-02-2023 10:15 КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ 2 3D Благоевград
05-02-2023 12:30 АВАТАР: ПРИРОДАТА НА ВОДАТА 3D Благоевград
05-02-2023 16:00 ВАСИЛ Благоевград
05-02-2023 18:00 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИСИЯ КИТАЙ Благоевград
05-02-2023 20:15 ТВЪРДО ПРИЗЕМЯВАНЕ Благоевград
05-02-2023 22:15 ПОЧУКВАНЕТО Благоевград
06-02-2023 14:00 ОПЕРАЦИЯ ФОРЧЪН: ТРОЯНСКИ КОН Благоевград
06-02-2023 16:15 ШЕКСПИР КАТО УЛИЧНО КУЧЕ Благоевград
06-02-2023 18:15 БАНШИТЕ ОТ ИНИШЕРИН Благоевград
06-02-2023 19:00 АМАДЕУС Варна
Можете да прегледате всички налични събития като изберете културен институт